Algemene voorwaarden

Hierbij kan je de algemene voorwaarden van Uw Geldarchitect BV vinden. Daarnaast is ook de privacy-policy raadpleegbaar via https://www.uwgeldarchitect.be/privacy-policy.

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Klant en Uw Geldarchitect BV.
2) Klant: de partij die de Opdracht geeft.
3) Uw Geldarchitect BV
Hutveld 18A
2520 Emblem
BTW: BE 0758.905.630
IBAN: BE80 10353447977
BIC: NICABEBB
4) Opdracht (c.q. Overeenkomst): overeenkomst van opdracht waarbij Uw Geldarchitect diensten verleent aan de klant.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de algemene voorwaarden van Uw Geldarchitect te aanvaarden.
2.2. Ingeval van een langdurige contractuele relatie tussen Uw Geldarchitect en de Klant, wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden van Uw Geldarchitect te kennen en te aanvaarden, ook voor toekomstige Opdrachten.
2.3. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding van de Opdracht door Uw Geldarchitect.

ARTIKEL 3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

3.1. De geleverde financiële coachingdiensten worden voor de goedkeuring van de offerte eenduidig via mail en/of op papier gezet door beide partijen. Dit handelt over zowel individuele coachingtrajecten als workshops of sprekeropdrachten.

ARTIKEL 4. INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR DE KLANT

4.1. De Klant is gehouden alle informatie die Uw Geldarchitect aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat Uw Geldarchitect de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Uw Geldarchitect gewenst en bovendien zo tijdig dat Uw Geldarchitect de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
4.2. De Klant staat tegenover Uw Geldarchitect in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Uw Geldarchitect ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Uw Geldarchitect is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.
4.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Uw Geldarchitect daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.
4.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 5. WEIGERING VAN EEN OPDRACHT

5.1. Uw Geldarchitect behoudt zich steeds het recht om een Opdracht te weigeren, zelfs wanneer deze reeds goedgekeurd is door beide partijen.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1. Uw Geldarchitect zal zich inspannen de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.
6.2. Uw Geldarchitect bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde mits daarover tussen Uw Geldarchitect en de Klant overeenstemming is bereikt.

ARTIKEL 7. UITVOERINGSTERMIJNEN

7.1. De termijnen voor het uitvoeren van de opdracht zijn slechts streeftermijnen, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Dient de Klant een voorschot te betalen, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de opdracht niet eerder in dan dat de betaling van het voorschot geheel door Uw Geldarchitect is ontvangen.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSBEPALING

8.1. Bij een opdracht met een externe oplevering van een financieel huishoudingsplan draagt Uw Geldarchitect de volledige eigendom over aan de Klant. Deze overdraging gaat pas door na een volledig vervolmaking van de opgemaakte factuur.

ARTIKEL 9. FACTURATIE

9.1. In de offerte wordt desgewenst een fixed price vergoeding of time&material vergoeding afgesproken en door beide Partijen goedgekeurd. Hiernaast heeft Uw Geldarchitect steeds het recht om desgewenst een aanpassing te doen, indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden aangedragen.
9.2. Uw Geldarchitect is gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot op de factuur te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. Uw Geldarchitect zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten of hervatten na betaling van het voorschot door de Klant.
9.3. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.

ARTIKEL 10. BETALING

10.1. De Klant dient de facturen van Uw Geldarchitect te betalen binnen de vijftien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur bij de vervaldag.
10.2. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders overeengekomen, door middel van overschrijving ten gunste van een door Uw Geldarchitect aan te wijzen bankrekening (IBAN: BE93 1030 7078 0867).
10.3. De Klant heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting.
10.4. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van één procent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), met een minimum van tweehondervijftig Euro (€ 250,00). Tevens vervallen bij niet-betaling van de factuur alle eigendomsrechten van de Klant op het opgeleverde financieel huishoudingsplan.
10.5. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Uw Geldarchitect gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen met onmiddellijke ingang.
10.6. Elke annulering van de Opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Uw Geldarchitect. Ingeval van annulering van de Opdracht door de Klant zowel vóór de aanvang van de Opdracht als wanneer reeds begonnen is aan de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig procent (30%) van de prijs van de Opdracht, met een minimum van tweehondervijftig Euro (€ 250,00), onverminderd het honorarium voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Uw Geldarchitect is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Voor zover Uw Geldarchitect bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.
11.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Uw Geldarchitect onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Uw Geldarchitect niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
11.3. De schadevergoeding waartoe Uw Geldarchitect eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant en/of derden, is nooit hoger dan het bedrag van het factuur voor de corresponderende (deel)Opdracht.

ARTIKEL 12. VRIJWARING

12.1. Uw Geldarchitect is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Uw Geldarchitect voor aanspraken van derden.

ARTIKEL 13. AFSTAND VAN RECHT

13.1. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

ARTIKEL 14. VERTALING

14.1. De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

ARTIKEL 15. KLACHTEN

16.1. Eventuele klachten van de Klant (of derden) dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan Uw Geldarchitect. Voor de te voeren procedure verwijst Uw Geldarchitect naar de privacy pagina. https://www.uwgeldarchitect.be/privacy-policy/

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

16.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
16.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen.
Laatste aanpassing privacy policy: 7 November 2020

Privacy policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Uw Geldarchitect BV, met zetel te Hutveld 18A, 2520 Emblem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0758.905.630.
 
In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 

Artikel 1 – Algemeen


“Uw Geldarchitect” stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.
 

Artikel 2 – Persoonsgegevens


2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
– Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres
– Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres, nieuwsbriefkeuzes;
– Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;
– Categorie 4: Contactgegevens en financiële gegevens bij een contactaanvraag of samenwerking in een coachingtraject.


2.2. ”Uw Geldarchitect” kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
- door gebruik van cookies (zie onderstaand);
- tijdens een registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, gebruik van de website of de bestelling van een product of service van “Uw Geldarchitect”;
- tijdens een coachingtraject;


2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.
 
 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking


3.1. Algemene doeleinden:
“Uw Geldarchitect” zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van “Uw Geldarchitect” om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het jouw toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,… met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 4: de uitvoering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond de contractuele afspraken van de samenwerking.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2. Direct marketing:
Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ”Uw Geldarchitect” jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten of het inzetten van remarketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

“Uw Geldarchitect” zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.3 Waar wij gegevens verwerken
1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens hoofdzakelijk in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.

2. Wij kunnen jouw gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke? Google
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? Standard Contractual Clauses (SCC)

Welke? Microsoft
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? Standard Contractual Clauses (SCC)

Welke? HubSpot
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? Standard Contractual Clauses (SCC)


Artikel 4 – Toegang door derden


4.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.
 
4.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.Artikel 5 – Duur van de verwerking


De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (eventuele contractuele) relatie tussen ”Uw Geldarchitect” en jouw.
 
 

Artikel 6 – Jouw rechten


Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1. Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ”Uw Geldarchitect”. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3. Recht van verzet:
Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4. Recht van overdraagbaarheid:
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van jouw rechten:
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar tomhoremans@uwgeldarchitect.be als per post op het vestigingsadres. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:
Tijden de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan ”Uw Geldarchitect” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 8 – Links naar andere websites


8.1. ”Uw Geldarchitect” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop “Uw Geldarchitect” door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van “Uw Geldarchitect”.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.


Artikel 9 – Cookies


9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie policy van deze website.Laatste aanpassing privacy policy: 7 November 2020